My First Blog Post

Be yourself; Everyone else is already taken.

— Oscar Wilde.

This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

20.05.2020

Прочитайте текст и по необходимости, пользуясь интернетом добавьте подходящие по смыслу слова и ответьте на вопросы

Столица Армении Ереван -один из древнейших городов мира. В Ереване много музеев, и среди них такие, как музей истории Армении, музей Эревана, Матенадаран,   дома-музеи Арама Хачатуряна, дом-музей Мартироса Сарьяна, Хачатура Абовяна,  и др. В Ереване находится хранилище древних рукописей — Матендаран,  где собрано более шестнадцати тысяч рукописей разного объема и возраста.Красивы  площади Еревана, в особенности, площадь Республуки, Свободы  .  В разных частях города установлены памятники  выдающим деятелям литературы, искусства. Это памятники  Хачатура Абовяна, Егише Чаренца, Мартироса Саряна, и др.

1. Где находится Ереван?-Ереван находится в Араратской долине

 2. Какие реки протекают через Ереван?-Черкз Еруван протикают река Раздан, Гетар  3. Какие горы видны вдали?-Вдали видны гора Арарат, Арагац.  4. Сколько лет Еревану?-2802 дет г. Ереване

 • Выберите по своему усмотрению какую- нибудь достопримечательность Еревана и расскажите ней. (можно и не из списка)

Большой Каскад в Ереване
Дом-музей Арама Хачатуряна
Монумент «Мать-Армения»
Цицернакаберд
Памятник Давиду Сасунскому
Площадь Республики и поющие фонтаны
Картинная галерея
Театр оперы и балета
Матенадаран
Памятники и скульптуры
Музеи

                                                      Дом-музей Арама Хачатуряна

Дом-музей Арама Хачатуряна открылся в 1982 гаду в Ереване. Посвящен выставке личных  артефактов армянского Композитора Арман Хачатуряна а также иследованию и изучению его творчестви. Идея музея возникла в 1970-х годах и Хачатурян сам участвовал в его разработке.

19․05․2020

1․Անկանոն կոտորակները վերածե՛ք խառը թվի

 • 458/25=18 ամբողջ 8/25
 • 274/33=8 ամբողջ 10/33

2․Խառը թիվը ներկայացրե՛ք անկանոն կոտորակի տեսքով

 • 12 ամբողջ 11/13-167/13
 • 75 ամբողջ 5/9-680/9

3․Համեմատե՛ք թվերը՝ ներկայացնելով խառը թվերը անկանոն կոտորակի տեսքով

 • 4 ամբաղջ 5/9 < 4 ամբողջ 11/15
 • 60 ամբողջ ¾ < 60 ամբողջ 5/4

4․Համեմատե՛ք խառը թվերը

 • 2 ամբողջ 2/5 > 2 ամբողջ ¾
 • 120 ամբողջ 1/3 < 121 ամբողջ 1/9
 • 5․Կատարե՛ք հաշվումները՝ կիրառելով խառը թվերով թվաբանական գործողությունների ընդհանուր կանոնը
 • 6 ամբողջ 5/9 + 11 ամբողջ ¾= 17 47/36
 • 7 ամբողջ 4/7 – 3 ամբողջ 1/15=4 53/105
 • 4 ամբողջ 6/7 x 2 ամբողջ 9/10=1 137/203
 • 2 ամբողջ 2/3 : 3 ամբողջ ¾=32/45

6․Ջրավազանն առաջին խողովակով լցվում է 10 ժամում, իսկ երկրորդով՝ 15 ժամում: Քանի՞ ժամում կլցվի ջրավազանը, եթե միաժամանակ բացվեն երկու խողովակները:

                                            Լուծում

                                1/10+1/15=3/30+2/30=5/30=6ժ

7․Մի անիվը կատարում է 400 պտույտ 1 րոպեում իսկ մյուսը՝ 7 պտույտ 1 վայրկյանում: Անիվներից ո՞րն է ավելի արագ պտտվում:

                                                  Լուծում

                                  1ր-60վ

                                   60×7=420պտ․

                                                  Պատ․2-րորդ անիվը։

8․ A վայրից հակադիր ուղղություններով շարժվեցին երկու ավտոմեքենա : Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջինն անցել էր 120 կմ, իսկ երկրորդը 15 կմ-ով պակաս: Այդ պահին որքա՞ն էր նրանց միջև հեռավորությունը:

                                                       Լուծում

                  120-15=105

                   105+120=225

                                                       Պատ․225կմ

19․05․2020

Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գտի՛ր և տեքստը վերականգնի՛ր։

Դա Մեքսիկայում աճող, այսպես կոչված, «քաղցր խոտի» մեջ է։ Դա սախարոզից հազար անգամ քաղցր Է։ Մեքսիկացի գիտնականները նոր քաղցր նյութ են հայտնաբերել։ Ի պատիվ XVI դարի իսպանացի բժիշկ Ֆրանցիսկո Էրնանդեսի, որը ղեղաբույսերի մասին շատ է գրել, այդ նյութն «էրնանդուլցինոմ» են անվանել։

Մեքսիկացի գիտնակաները նոր քաղցր նյութ են հայտնաբերել։Դա Մեքսիկայում աճող այսպես կոչված <<քաղցր խոտի>> մեջ է։ Ի պատիվ xvi դարի իսպանացի բժիշկ ֆրանցիսկո էրնանդեսի, որը դեղաբույսերի մազին շատ է,գրել այդ նյութն <<էրնանդուլցինում>> են անվանել։ Դա սախարոզից հազար անգամ քաղցր է։

Սխալ  կամ ոչ տեղին գործածված  բառերը  գտի՛ր  և  փոխարինի՛ր  հարմար
 հոմանիշով:

Նրան աշխատանքից փրկեցին, որովհետև  անպատասխանատու էր ու  ցրված:  Մատիտներիդ մեջ կապույտի բոլոր գույները կան: Ծանոթիս այդպես էլ  չգտա  թանձր բազմության մեջ:  Ընկերները երկու օր առաջ էին մաքառել  ու հաշտվելու փորձեր էին անում:  Բերրի խոստումներ  տվեց ու գնաց:

Նրան աշխատանքից ազատեցին, որովհետև  անպատասխանատու էր ու  ցրված:  Մատիտներիդ մեջ կապույտի բոլոր գույները կան: Ծանոթիս այդպես էլ  չգտա  խիտ բազմության մեջ:  Ընկերները երկու օր առաջ էին կռվել  ու հաշտվելու փորձեր էին անում: Շատ խոստումներ  տվեց ու գնաց:

Գրի՛ր մեկ բառով։

ա. Սիրում է իր հայրենիքը – հայրենասեր

բ. Միշտ ճշմարիտ է խոսում – ճշմարտախոս

գ. Ինքն իր վրա վստահ է – ինքնավստահ

դ. Սիրում է երաժշտություն – երաժշտասեր

ե. Իր պարտականությունները ճանաչում է – պարտաճանաչ

զ. Ինքն իրեն շատ է հավանում – ինքնահավան

է. Գաղտնիքը պահել գիտե – գաղտնապահ

զ. Նուրբ ճաշակ ունի – նրբաճաշակ

Գտի՛ր ժողովրդախոսակցական լեզվին բնորոշ բառերի գրական նույնանիշները։

Պռոշ, էգուց, տկլոր, բարիշել, ջահել, պոզ,  սապոն, դոշակ, լղար:

Պռուշ-շուրթ

Էգուց-վաղը

Տկլոր-մերկ

Բարիշել-ընկերանալ

Ջահել-երիտասարդ

Պոզ-կոտոշ

Սապոն-օճառ

Դոշակ-ներքնակ

Լղար-նիհար

17.05.2020

 • Դուրս գրել անծանոթ բառերը:
 • Thought, seconds, glad
 •  
 • Գտնել կարմիրով նշված բառերի հոմանիշները՝ beautiful-pretty
 • Wish- want
 • Stone- rock
 • Variety- different
 • Delicious- tasty
 • Much- a lot of
 • Replied-answer
 • Գտնել կապույտով նշված բառերի հականիշները՝ happy-sad
 •  Day- night
 •  Under- in
 •  in front of – behind
 • Sat-to stand
 • Found-lost
 •  cold – warm
 • After- forward
 • All –noting
 •  Young-old
 • Appear-disappear
 •  Soon-later
 • Fast-slow
 • Began- finish
 • Demon-angel
 •  
 • Գրեք պատում հետևյալ վերնագրով՝ <<If I had a magic stick>> <<Եթե կախարդական փայտիկ ունենայի>>
 • Ռադիո թատրոն պատրաստեք:

Fill in the correct word (some or any).

 1. Sue went to the cinema with  some any  of her friends!
 2. Jane doesn’t have  some any  friends.
 3. Have you got  some any  brothers or sisters?
 4. Here is  some any  food for the cat.
 5. I think you should put  some any  flowers on the table.
 6. Could you check if there are  some any  calls on the answering machine?
 7. I don’t want  some any  presents for my birthday.
 8. Did they have  some any  news for you?
 9. I’m hungry – I’ll have  some any  sandwiches.
 10. There aren’t  some any  apples left.
Q1.If you’re hungry there’s some pizza in the fridge.
some
anyQ2.Did you see any good films while you were in London?
some
anyQ3.Do you have any brothers or sisters?
some
anyQ4.You need to buy some new shoes. Those are falling apart!
some
anyQ5.I saw some deer in the forest yesterday.
some
anyQ6.Would you like any cheese?
some
anyQ7.Are you going shopping? – No, I don’t need any food today.
some
anyQ8.Do you have any good DVDs I could borrow?
some
anyQ9.Sorry, you can’t have a milkshake. There isn’t any more milk.
some
anyQ10.Have you any idea who took your dictionary?
some
anyQ11.I’m visiting London next week. I’ve got some friends there.
some
anyQ12.I’m afraid I have some bad news for you.
some
anyQ13.Are there any letters for me?
some
anyQ14.This job is going to take some time.
some
anyQ15.Do you have any time for me after lunch today?
some
anyQ16.My parents are happy. I got some very good grades in my report.
some
anyQ17.You won’t have any friends if you’re always in such a bad mood.
some
anyQ18.Are the computers free? – Yes, you can use some one you like.
some
anyQ19.I forgot to buy some cheese.
some
anyQ20.Any student who comes late to the dance will not be allowed to enter.
Some
AnyQ21.Any people never say please or thank you.
Some
AnyQ22.There is hardly some money left in our bank account.
some
any 1. Tom is (slow) . He works .
 2. Sue is a (careful)  girl. She climbed up the ladder .
 3. The dog is (angry) . It barks .
 4. He acted (excellent) . He’s an  actor.
 5. They learn English (easy) . They think English is an  language.
 6. Max is a (good)  singer. He sings .
 7. It’s (awful)  cold today. The cold wind is .
 8. Dogs rely on their noses as they can smell (extreme / good) . If that is true, why does dog food smell so (terrible) ?
 9. The little boy looked (sad) . I went over to comfort him and he looked at me .
 10. I tasted the soup (careful)  but it tasted (wonderful) .
 1. The soup tastes good.
  1.   ?    good
  2.   ?    well
 2. Sharon usually sings sadly.
  1.   ?    sadly
  2.   ?    sad
 3. Sue learned Japanese quickly.
  1.   ?    quick
  2.   ?    quickly
 4. Mei Li dresses beautifully.
  1.   ?    beautiful
  2.   ?    beautifully
 5. Betty is beautiful.
  1.   ?    beautifully
  2.   ?    beautiful
 6. Bill understands Spanish well.
  1.   ?    well
  2.   ?    good
 7. Jin speaks Chinese fluently.
  1.   ?    fluent
  2.   ?    fluently
 8. Ann walks heavily.
  1.   ?    heavy
  2.   ?    heavily
 9. David arrived late.
  1.   ?    late
  2.   ?    lately
 10. Eric likes to sing sad songs.
  1.   ?    sad
  2.   ?    sadly
 11. The eagle sees good.
  1.   ?    good
  2.   ?    well
 12. Adriana ran fastly.
  1.   ?    fast
  2.   ?    fastly
 13. I like to live in a clen house.
  1.   ?    clean
  2.   ?    cleanly
 14. The orchestra sounds bedly.
  1.   ?    bad
  2.   ?    badly
 15. The women work hardly.
  1.   ?    hard
  2.   ?    hardly

10.05.2020

I.Выберете близкие по смыслу слова (синонимы)

1) Враг — противник
1.Лгун
2.Хвастун
3.Противник
4.Непричтель
5.Болтун
2)Смелый —  храбрый 
1.Храбрый
2.Честный
3.Добрый
4.Мудрый
5.Отважный
3)Смеяться — хихикать
1.Петь
2.Хихикать
3.Беседовать
4.Плакать
5.Хохотать

 2. Подбери антоним к слову «говорить».
 беседовать

болтать
молчать
стоять
думать

<<болтать>>

3.Определите и выделите «лишнее» слово

1.Приятель, <<враг>>, товарищ

2.Огонь, <<дым>>, пламя

3.Алфавит, азбука, <<чистописание>>

4.Лошадь, конница, <<кавалерия>>

5.Шалун, <<тихоня>>, озорник

4. Замените, выделенные слова в предложении, синонимами

1.  Доктор прописал пациенту инъекции. Врач прописал пациенту инъекции. 2.  Разъярённая вьюга замела тропинки. Разъярённая метель замела тропинки 3.  Человек спрятался от ливня под кровлей здания. Человек спрятался отдождя под кровлей здания.

 5.Замените повторяющиеся слова в тексте их синонимами.

Нет более робкого животного, чем заяц. Даже при слабом шуме он пугается и бежит. Только поздно вечером или ночью робкий зайчишка выходит из своего убежища, а с рассветом прячется в каком-нибудь укромном уголке. Много у робкого зайчика врагов. За ним охотятся и голодный волк, и хищный ястреб, и охотник.

6.Найдите синонимы в пословицах

1.   Спеши – не спеши, а поторапливайся.

Спеши-поторапливайся

2.Приятелей много, а друга нет

Приятелей-друг

3.Переливает из пустого в порожнее .

 Пустой-порожное

7. В каком предложении есть антонимы?

1) Рана заживает, а рубец остаётся.
2) Пришлось долго, терпеливо ждать.
3) Метель метёт, и вьюга плачет.
4) Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает.-счастье-несчастье

8.Укажите в каком ряду выделенные слова являются омо­нимами.

<<1) В зоопарке мы увидели гиппопотама. — Бегемоты водятся в Африке.>>
2) Жизнь бьёт ключом. — Мы нашли ключ к разгадке.
3) Хорошо, когда среди жаркого дня польет дождь. Плохо, когда слякоть под ногами.
4) В темноте сидеть было неприятно. — Мама рано начала седеть

08.05.2020

First time I want to say thank you for you Miss Ani, Miss Tatevik and children who stady in 7 classes. Thday I have an interesting lessons. I know many information about different animals. I am sorry Miss Ani thday  I don’t prepare, but I promise the next time i’ll be ready. I really liked this lesson and I would like such lessons to happen again.

30.04.2020

1.Տեքստի ընդգծված նախադասությունները դարձրու հարցական և ժխտական:

One day a giant moose came to this river.

Did one day a giant moose come to this river?

One day a giant moose did not come to this river.

All the animals laughed at Fly.

Did all the animals laugh at Fly?

All the animals did not laugh at Fly.

I will gnaw on that moose’s legs until he runs away.

Will I gnow on that moose’s legs until he runs away.

I will not gnow on that moose’s legs until he runs away.

We need another plan,”

Do we need another plan?

We do not need another plan.

“I am the strongest,

Am I the strongest?

I am not the strongest.

the moose is twice your size

Is the moose twice your size?

The moose is not twice your size.

The moose was unable to stop Fly

Was the moose unble to stop Fly?

The moose was not unble to stop Fly.

The animals never saw him again.

Did the animals never see him again?

The animals did noy ever see him again.

2.Կապույտով նշված բառերը թարգմանիր:

Pest-վնասատու

Creature-արարած

gnaw –կրծել

fight –պայքրել

admitted-խոստովանել

 moose yelled-եղջերուն գոչեց

honor-պատիվ

3․Տեքստից դուրս գրիր ածականները` beautiful

Giant, big,  tiny, dark,  strong, weakest, special,

4․Տեքստից դուրս գրիր մակբայերը՝ beautifuly

Tightly,

5.Ին՞չ կենդանիներ կան տեքստում Ին՞չ կենդանիներ կան տեքստում

Fly, bear, moose, beaver, muskrat

6.Ընտրիր ճիշտ տարբերակը

 1. Why didn’t the other animals think Fly’s plan would work?
  a) Bear was too scared.
  b) Fly was too small.+
  c) The moose was too fast.
  d) Fly had a broken wing.
  2) What problem was the moose causing?
  a) He was destroying the animals’ homes.
  b) He was being mean to the animals.
  c) He was drinking too much water.+
  d) He was eating all their food.
  3) Which line from the story shows that Fly is determined (strong-minded)?
  a) “I’ll never stop.”+
  b) “Hooray for Fly!”
  c) “But the moose is twice your size!”
  d) “So, what’s the plan?”

4) Fly is the smallest animal in the story. In what way is he the strongest? Explain
your answer.

He uses his brain.

5) What was the moose doing that made the animals call him a pest?

He want to drink a water.

6.How Fly Saved the River.

He bit the moose’s back, ear, leg and moose turnid and ran.

 • Տեղադրիր a, an, some,  any
 • Please get some bread from the baker’s.

a)any

b) a

c) an

d) some

2. We need some money to buy a present  for mother’s Birthday.

a) any

b) a

c) an

d) some

3. Dad, there are some letters for you.

a) any

b) a

c) an

d) some

4. There aren’t any books on the shelf.

a) any

b) a

c) an

d) some

5. It is an elephant.

a) any

b) a

c) an

d) some

6. Thanks a lot. Can I have any water first?

a) any

b) a

c) an

d) some

7. It is a very interesting story about animals.

a) any

b) a

c) an

d) some

 • Կարդա հետևյալ տեղեկությունները կենդանիների մասին և ընտրիր, թե յուրաքանչյուր հատվածը որ կենդանու մասին է՝ cat, dog, hamster, lizard, fish, parrot
 • It is a good friend. Takes it out for walks ecery day. Feed it meat and give it water to drink.

It is a dog

2.  It needs an aquarium to swim. Change the water and clean the quarium regulary. Feed your pet special food once a day.

It is a fish

3. It needs a warm house. It needs rocks and plants to climb on. Feed it insects, spiders, mice or rats and give it water to drink.

It is a lizard

4. It is very friendly and likes to play outside. It sleeps a lot and needs quiet and warm place to rest. Feed it special biscuits, meat or fish and water to drink.

It is a cat

5. It needs a cage where it can run around and a box to sleep in. Feed your pet seeds, nuts, fruit and vegetables and give  water to drink.

It is a hamster

6. It needs a big cage. Don’t forget to clean the cage. Pet your pet fly outside the cage regularly. Feed your pet seeds and give water to drink.

It is a parrot

27․04․2020

Բնագիտություն

 1. Ի՞նչ նշանակություն ունի մթնոլորտը Երկրի համար:

Մթնոլորտը մեր մոլորակը պաշտպանում է հսկա երկնաքարերից և Արեգակից Երկիր ներխուժող ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից։

 • Որո՞նք են մթնոլորտն աղտոտող հիմնական աղբյուրները:

Մթնոլորտն աղտոտող հիմնական աղբյուրները լինում են բնածին և մարդածին։

Բնական աղտոտման աղբյուրներն են հրաբուխները, փոշեհողմը, ան­տառների հրդեհը և այլ բնական երևույթները: Մարդածին աղտոտման աղբյուրներն են արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը և տրանսպորտը:

 • Ի՞նչ նյութերով է աղտոտված մթնոլորտը:

Մթնոլորտի աղտոտման մյուս խոշոր աղբյուրն արդյունաբերությունն է, մասնավորապես՝ քիմիականը, վառելիքայինը, մետաղաձուլությունը և այլն: Մթնոլորտն աղտոտվում է նաև գյուղատնտեսության մեջ օգտագործ­վող թունաքիմիկատներով, օրգանական նյութերի այրումից առաջացած գազերով:

 • Մթնոլորտի անաղարտության պահպանման ի՞նչ ուղիներ գիտեք:

Անհրաժեշտ է էներգիայի ավանդական աղբյուրների օգտագործումից աստիճանաբար անցնել Արեգակի, քամու էներգիայի օգտագործմանը, ո­րոնք չեն աղտոտում մթնոլորտը:

 • Աղտոտված մթնոլորտն ի՞նչ հիվանդություններ կարող է առաջացնել։

Կարող է քաղցկեղի պատճառ դառնալ, բերել որոշ մաշկային հիվանդու­թյունների և  վնասել նյարդային համակարգը:

 • Ձեր բնակավայրում մթնոլորտն աղտոտող ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք:

Կտարում է շինարարական աշխատանքներ։

27․04․2020

Հայրենագիտություն

 1. Տուր ինձ թևեր-Տաթև
 2. Ամուր պատ-Հաղպատ
 3. Սա նրանից հին է-Սանահին
 4. ճախրիր արծիվ-Հաղարծին
 5. Շատ արև ունեցող լեռներ-Արգունի
 6. Արայի գահ կամ ————-Արայի լեռ
 7. Աշխարհից դուրս, դրսի գյուղ-Դսեղ
 8. Սա մեր Վանն է-Սևան
 9. Խորը փոս-Խորվիրապ
 10. Հազարավոր, բյուր աղբյուր ունեցող-Բյուրական
 11. Ա՛ռ, զննիր….-Արզնի
 12. Զանգը զուր է, կամ զանգի ձոր-Զանգեցուր